Raport Zintegrowany 2020

53. Transakcje z podmiotami powiązanymi

BNP Paribas Bank Polska S.A. jest podmiotem należącym do Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.

BNP Paribas Bank Polska S.A. jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Jednostką dominująca najwyższego szczebla jest BNP Paribas S.A. z siedzibą w Paryżu.

W skład Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień 31 grudnia 2020 roku wchodzi jednostka dominująca BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz jej jednostki zależne:

  1. BANKOWY FUNDUSZ NIERUCHOMOŚCIOWY ACTUS SP. Z O.O. („ACTUS”).
  2. BNP PARIBAS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. („TFI”).
  3. BNP PARIBAS LEASING SERVICES SP. Z O.O. („LEASING”).
  4. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER S.A. („GSC”).
  5. CAMPUS LESZNO SP. Z O.O.
  6. BNP PARIBAS SOLUTIONS SPÓŁKA Z O.O
  7. BGZ POLAND ABS1 DAC („SPV”).

Wszystkie transakcje pomiędzy Bankiem a podmiotami powiązanymi wynikały z bieżącej działalności operacyjnej i obejmowały przede wszystkim kredyty, depozyty, transakcje na instrumentach pochodnych oraz przychody i koszty z tytułu usług doradczych i pośrednictwa finansowego.

Transakcje z podmiotami będącymi udziałowcami BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz podmiotami powiązanymi

31.12.2020 BNP Paribas S.A.
z siedzibą
w Paryżu
BNP Paribas
Fortis S.A.
Pozostała grupa
kapitałowa
BNP Paribas S.A.
Kluczowy
personel
Razem
Aktywa 1 368 942 3 326 38 681 4 1 410 953
Należności z tytułu rachunków bieżących, kredytów i lokat 201 866 2 859 31 592 236 317
Pochodne instrumenty finansowe 635 475 635 475
Pochodne instrumenty zabezpieczające 531 326 467 531 793
Inne aktywa 275 7 089 4 7 368
Zobowiązania 10 511 640 32 066 1 364 764 6 409 11 914 879
Z tytułu otrzymanych kredytów 3 506 745 414 294 3 921 039
Z tytułu rachunków bieżących, depozytów 1 964 027 32 066 670 210 6 409 2 672 712
Z tytułu zobowiązań podporządkowanych 4 029 098 277 441 4 306 539
Pochodne instrumenty finansowe 951 742 951 742
Pochodne instrumenty zabezpieczające 60 027 60 027
Zobowiązania z tytułu leasingu 2 552 2 552
Inne zobowiązania 267 267
Zobowiązania warunkowe
Zobowiązania udzielone dotyczące finansowania 765 987 105 766 092
Zobowiązania udzielone gwarancyjne 114 658 198 268 778 875 1 091 801
Zobowiązania otrzymane 990 111 130 455 938 840 2 059 406
Pochodne instrumenty (nominał) 63 199 300 63 199 300
Pochodne instrumenty zabezpieczające (nominał) 18 996 846 13 844 19 010 690
Rachunek Zysków i Strat 43 133 6 914 (51 543) (25) (1 521)
12 miesięcy do 31.12.2020
Przychody z tytułu odsetek 44 200 1 144 1 388
Koszty z tytułu odsetek (143 586) (65) (14 890) (25) (158 566)
Przychody z tytułu opłat i prowizji 450 203 30 214 30 867
Koszty z tytułu opłat i prowizji (6 256) (6 256)
Wynik na działalności handlowej 240 889 6 576 9 247 474
Pozostałe przychody operacyjne 3 819 3 819
Pozostałe koszty operacyjne (327) (327)
Ogólne koszty administracyjne (54 664) (65 256) (119 920)

 

31.12.2019 BNP
Paribas S.A.
BNP Paribas
Fortis S.A.
Pozostała grupa
kapitałowa
BNP Paribas S.A.
Kluczowy
personel
Razem
Aktywa 696 243 5 646 375 015 33 1 076 937
Należności z tytułu rachunków bieżących, kredytów i lokat 120 910 4 650 270 198 3 395 761
Pochodne instrumenty finansowe 351 629 100 11 351 740
Pochodne instrumenty zabezpieczające 223 640 893 224 533
Inne aktywa 64 3 104 806 30 104 903
Zobowiązania 4 243 670 10 846 2 445 000 5 738 6 705 254
Z tytułu otrzymanych kredytów 1 921 054 1 421 191 3 342 245
Z tytułu rachunków bieżących, depozytów 291 720 10 846 752 601 5 733 1 060 900
Z tytułu zobowiązań podporządkowanych 1 630 349 256 066 1 886 415
Pochodne instrumenty finansowe 375 204 375 204
Pochodne instrumenty zabezpieczające 24 633 24 633
Inne zobowiązania 710 15 142 5 15 857
Zobowiązania warunkowe
Zobowiązania udzielone dotyczące finansowania 227 588 57 227 645
Zobowiązania udzielone gwarancyjne 72 215 187 480 600 158 859 853
Zobowiązania otrzymane 2 152 316 123 415 1 132 726 3 408 457
Pochodne instrumenty (nominał) 50 735 912 227 067 132 014 51 094 993
Pochodne instrumenty zabezpieczające (nominał) 7 340 164 12 776 7 352 940
Rachunek Zysków i Strat (142 727) (452) (53 035) (62) (196 276)
12 miesięcy do 31.12.2019
Przychody z tytułu odsetek 519 2 388 2 907
Koszty z tytułu odsetek (80 926) (290) (24 287) (63) (105 566)
Przychody z tytułu opłat i prowizji 204 257 15 743 1 16 205
Koszty z tytułu opłat i prowizji (347) (284) (631)
Wynik na działalności handlowej (41 448) (937) (132) (42 517)
Pozostałe przychody operacyjne 5 801 5 801
Pozostałe koszty operacyjne (1) (82) (83)
Ogólne koszty administracyjne (20 210) (52 182) (72 392)

Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie Zarządu 31.12.2020 31.12.2019
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 17 419 16 867
Świadczenia długoterminowe 4 561 12 637
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy 1 846 33
Świadczenia po okresie zatrudnienia 522
Płatności w formie akcji 3 983 2 830
Razem 28 331 32 367

 

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej 31.12.2020 31.12.2019
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 1 380 1 294
Razem 1 380 1 294

Wyniki wyszukiwania